Moderneiddio Addysg 11.1 - Holiadur ar gyfer rhieni dysgwyr blwyddyn 11.1

Cynnydd
o
English Welsh

Hoffai Adran Addysg Gwynedd gasglu barn rhan-ddeiliaid allweddol ar y ddarpariaeth addysg ôl-16 yng Ngwynedd ar hyn o bryd ac ar gyfer y dyfodol. I'r perwyl hwn, mae Adran Addysg Gwynedd wedi comisiynu IAITH.Cyf i gynnal ymchwil gyda disgyblion a myfyrwyr, rhieni, a phenaethiaid ysgolion a cholegau'r sir.

Mae'r holiadur hwn ar gyfer rhieni dysgwyr blwyddyn 11.